Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

XII. Leo pápa Ubi primum részlet

 

Egy bizonyos szekta, amit biztosan tudni, igazságtalanul sajátítja ki magának a filozófia nevet és felkeltette a hamuból úgyszólván az eddigi tévedések legnagyobbikát. Ezalatt a kedves jámbor megjelenésű és nagyvonalú szekta azt vallja, amit úgy hívnak, hogy tolerancia vagy indifferentizmus. Hirdeti, hogy nem csak a polgári ügyekben, amit itt nem érintünk most, de a vallásiakban is, Isten minden személynek adott komfortos szabadságot, hogy egyetértsen, az üdvösségre való mindenféle veszély nélkül, bármilyen szektával vagy véleménnyel, a saját lelkiismerete alapján. Pál apostol figyelmeztet bennünket ez ellen az istentelen őrültség ellen: Kérlek azonban titeket, testvérek, tartsátok szemmel azokat, akik egyenetlenséget és botránkozást okoznak – ellentétben azzal a tanítással, melyet tanultatok. Kerüljétek őket! Az ilyenek ugyanis nem Krisztus Urunknak szolgálnak, hanem a hasuknak. Szenteskedő beszéddel és hízelgő szavakkal megtévesztik az ártatlanok szívét.

Természetesen ez a tévedés nem új, de napjainkban új lendülettel szitkozódik a katolikus hit állhatatossága és sérthetetlensége ellen. Euszebiosz idézi Rodót, aki szerint az eretnek Apellész a második században már támogatta az olyan őrült elméleteket, hogy a hitet nem kellene kutatni, keresni, hanem minden embernek abban a hitben kéne kitartani, amiben felnőtt. Ahogy azok, akik a keresztre feszített emberben hittek megmenekültek, Apellész szerint, feltéve, ha elkötelezték magukat a jócselekedetekre. Rhétoriosz is, mint ahogy Szent Ágostontól tudjuk, azt állította, hogy minden eretnek egyformán jó úton halad és igazságot beszél. Azonban Szent Ágoston hozzá fűzi azt is, hogy ez egy hihetetlen ostobaság. A jelenlegi közömbösség (indifferentizmus) szellemisége odáig fejlődött, hogy mindenki a helyes úton van. Ez nem csak azokat a katolikus egyházon kívüli szektákat foglalja magában, amik elfogadják a kinyilatkoztatás alapjait, hanem azokat a csoportokat is, akik elutasítják az isteni kinyilatkoztatás teóriáját és a tiszta deizmus vagy akár a naturalizmus hívei. Rhétorosz indifferentizmusát Szent Ágoston teljesen jogosan logikátlannak látta, mivel az nem ismert határokat. Azt a toleranciát viszont, amit a deizmus és a naturalizmus terjeszt, még a régi eretnekek is elutasítottak, soha senki sem tudta elfogadni, aki az Ő érvét alkalmazta. Mindazonáltal sajnos csak idő kellett ennek a hazug filozófiának. – A toleranciát jóváhagyták, oltalmazták, feldicsérték a hamis filozófusok által.

Természetesen számos figyelemre méltó szerzők hívei az igaz filozófiának és vették a fáradságot, hogy megtámadják és szétzúzzák ezt a furcsa nézetet. De a kérdés annyira magától értetődő, hogy nem szükségesek a további érvek. Lehetetlen, hogy a legigazabb Istennek, aki maga az Igazság, a legfőbb jó, a bölcs Fenntartó és Megjutalmazója a jó embereknek, elfogadjon minden szektát, akik a hamis tanításokban hisznek és megjutalmazza azoknak tagjait. Nekünk van egy biztosabb prófétai szó, Mi az írásainkban beszélünk nektek, mint a bölcsek között a tökéletesek; nem mint a világ bölcsei, hanem mint bölcsek az Isten misztériumában. Általa azt tanítjuk és az isteni hitben, mi hiszünk az egy Istenben, az egy hitben, az egy keresztségben és nincs más név az ég alatt, ami adatott volna az embereknek, kivéve a názáreti Jézus Krisztus neve, aki által megmenekülünk. Ez az amiért azt valljuk, hogy nincs üdvösség az egyházon kívül.

De jajj. A mélysége a gazdag bölcsességnek és Isten ismeretének. Felfoghatatlanok az Ő ítéletei. Aki elpusztítja bölcsességével a bölcseket, akik nyíltan ellenségei az Ő egyházának, akik megvetik az Isteni kinyilatkoztatást, ezek a züllött elmék hasonlítanak a bűn szimbólumához, ami a parázna asszony homlokára volt írva az apokalipszis könyvében. Mert van-e nagyobb gonoszság annál, mikor a büszke férfiak nem csak elhagyják az igaz vallást, hanem igyekeznek tőrbe csalni minden fajta meggondolatlan kritika által, beszédeik és írásaik teli vannak megtévesztéssel. Kelljen fel Isten, akadályozza, tegye jelentéktelenné, és pusztítsa el ennek a féktelen zabolátlanságnak minden megnyilvánulását.

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk