Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

A vízszentelés

 

Exorcismusl a só fölött.

 

V. Segítségünk az Úr nevében.

F. Ki az eget és földet alkotá.

V. (Exoreiso te...) Kényszerítlek téged, sóteremtmény! az élő  † Istenre, az igaz  † Istenre, a szent Istenre! Istenre, ki Ejizeus prófétának megparancsolta, hogy téged a vízbe hintsen, a víz terméketlenségének orvoslására, hogy gonosz szellemtől megtisztult sóvá változzál a hívők üdvére. Eszközöld ki mindazoknak, kik téged használnak, a lelki és testi épségét. Amely helyre hintenek, onnan pusztuljon és távozzék az ördögi csalárdság minden neme, ármánya és furfangossága, s minden tisztátalan lélek kiűzetvén az által, ki eljő majd megítélni az eleveneket és holtakat és a világot tűz által.

F. Ámen.

Könyörögjünk. (Immensam .. .) Örök, mindenható Isten! alázatosan esedezünk véghetetlen kegyeségedért, hogy ezt a sóteremtményt, melyet az emberi nem javára adtál, jóságodnál fogva megái dani és megszen telni méltóztassál, hogy mindazoknak, kik azt használják, lelki és testi üdvökre váljék és bármit vele érintenek vagy meghintenek, az minden tiisztátalanságtól és a gonosz Szellem minden incselkedésétől ment legyen. A mi Urunk Jézus Krisztus által.

F. Ámen.

 

Exorcismus a víz fölött.

 

(Exoreiso te . . .) Kényszerítők téged, vízteremtmény, az AtyaIsten nevében, szent Fia  † Jézus Krisztus, a mi Urunk nevében és a Szent  † lélek erejével, hogy a gonosz szellemtől ment vízzé változzál az ellenség minden hatalmának eltávoztatására és magának az ellenségnek elkárhozott angyalaival együtt való tovaűzésére és kiirtására ugyanazon Urunk Jézus Krisztus ereje által, ki eljő majd megítélni eleveneket és holtakat és a világot tűzzel. Ámen.

Könyörögjünk. (Deus, qui.. .) Úr Isten! ki az emberi nem üdvözítésére rendelt legnagyobb szentségeket a víz anyagában alapítottad meg, hallgasd meg kegyelmesen esdeklésünket s önts ezen sokféle tisztulásra készült elembe áldásod  † erejét, hogy ezen titkaidra szolgáló teremtményed a gonosz lelkek elűzésére és a betegségek eltávolítására az isteni kegyelem hathatóságával ajándékoztassék meg, hogy így, amit csak a hívek házaiban vagy lakaiban ezzel a vízzel meghintenek, minden tisztátalanságtól meg- óvassék és minden ártalomtól ment legyen. Ne férjen oda be a mirigyes járvány s a dögleletes levegő; távol legyenek onnét az alattomban lappangó ellenség minden incselkedései és mindaz, ami vagy a benne lakók biztosságát vagy nyugalmát veszélyeztetné, ezen vízzel való meghintésre tova pusztuljon, hogy a szent nevednek segítségülhívása által kért ép állapot minden támadástól megoltalmaztassék. A te szent Fiad, a mi Urunk Jézus Krisztus által, ki veled és a Szentlélekkel egyetemben egy Isten, él és uralkodik mindörökön örökké Amen.

 

Erre a sót a vízzel elegyíti, mondván :

V. A sónak és víznek egyenlő összevegyítése történjék az A  † tya és Fi  † ú és a Szent  † lélek nevében. F. Ámen.

F. Az Úr legyen veletek.

F. A te lelkeddel is.

Könyörögjünk. (Deus invietae . . .) Úr Isten! a megtörhetetlen erő szerzője, a győzhetetlen birodalom királya, mindig nagy és dicső a diadalodban, ki a veled ellenkező uralom hatalmát megtöröd, az ordító ellenség dühösségét meggyőzöd és az ellenség ármányosságát hatalmasan meghiúsítod, remegve és mély alázattal kérünk és könyörgünk, hogy erre a só  és vízteremlményre kegyelmesen tekints, azt nagy jóvoltoddal dicsőítsd és kegyelmed harmatával meg szenteld, hogy ahová csak hintik, onnét a te szent nevednek segítségül hívása által a tisztátalan léleknek minden ellenséges támadása visszaveressék és a mérges kígyónak ijesztgetése eltávolíttassék; a Szentlélek pedig velünk, kik irgalmasságodért esedezünk, maradni s minket mindenütt gyámolítani méltóztassék. Szent Fiad Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk