Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Trentói (tridenti) Hiszekegy

A hiszekegy a katolikusok imája, ami egyben hitünk rövidített összefoglalása is, a 12 hitágazat szerint.

 

 Ez a Szentséges, egyetemes és általános Tridenti zsinat,

a Szentlélekben törvényesen egybegyűlve, az Apostoli Szék ugyanazon három követének elnökletével, megfontolván a megtárgyalandó ügyek nagyságát, különösen azokét, amelyeket ama két fejezet tartalmaz az eretnekségek kiirtásáról és az erkölcsök megújításáról, ami miatt elsősorban hívták össze a zsinatot.

 ... A zsinat úgy vélte, hogy a hitvallást, amelyet a szent római Egyház használ, mintegy olyan kiinduló elvként, amelyben mindenki, aki Krisztus hitét vallja, szükségszerűen megegyezik, szilárd és egyetlen alapként, amelyen a pokol kapui sohasem fognak erőt venni [vö. Mt 16,18], ugyanazokkal a szavakkal kell kifejezni, amelyekkel az összes egyházban olvassák ...

Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennynek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak alkotójában.

Hiszek az egy Úrban; Jézus Krisztusban, Isten egyszülött Fiában,

aki az Atyától született az idők kezdete előtt. Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden általa lett.

Értünk, emberekért, a mi üdvösségünkért leszállott a mennyekből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriából, és emberré lett. Pincius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadott az Írások szerint, fölment a mennyekbe, ott ül az Atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége.

Hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit éppúgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a próféták szavával. Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat; vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára; várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Ámen.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk