Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

    A szentségek érvényessége


Ahol Szent Péter széke, mint a nemzetek világossága lett alapítva, ott a gyalázat és istentelenség trónját emelték, a pásztor megverettetett, a nyáj szétszéledt.

Az új vatikáni (Római) Katolikus Egyház érvénytelensége és az igaz Katolikus Egyház

 

Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól.

 

 Fontosnak tartom, hogy a megtévesztések miatt az egyházba tartozók tudják, hogy szentségekkel és szentelményekkel kapcsolatban mindig rendkívül fontos a helyes anyag és forma használata. A helytelen anyag és forma használata miatt ugyanis a szentség és szentelmény érvénytelen lesz.

Az új vatikáni (Római) Katolikus Egyház „papjai” és „püspökei”  a keresztség szentségének kivételével nem tudnak érvényes szentséget közvetíteni.

Ennek rengeteg oka van, elsősorban, hogy a szentségek kiszolgáltatásánál nem használják a helyes anyagot és formát. Más szempontokból nézve eretnekek (nem katolikusok, nem keresztények), nincs érvényes joghatóságuk és még az általános papságnak sem tagjai.

 

A Keresztség szentsége sajnos egyre több esetben történik, csak egyszerűen leöntéssel, szavak nélkül vagy nem a helyes szavak alkalmazásával. A Helyes forma: N. én megkeresztellek téged az Atya és Fiú és Szentlélek nevében.

A Bérmálást ezen eretnekek a következő szavakkal szokták alkalmazni: N. Vedd a Szentlélek ajándékának jelét! (Nem történik bérmálás.)

Az eredeti és az apostolok óta használatos rítusban a püspök a krizmával való megkenés közben mondja: N. megjelöllek téged a kereszt jelével, és megerősítlek az üdvösség krizmájával az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek nevében.

 

Az eretnekek a papszentelésnél a kézrátételt használják, de szavak nélkül. (Nem történik valós pappá szentelés.)

Az eredeti az apostolok óta használatos rítusban a püspök a felszentelendőnek a fejére teszi a kezét és a végleges teljes hatalmat ezekkel az igékkel adja át: Vegyed a Szentlelket: Akiknek megbocsátjátok bűneiket, bocsánatot nyernek; akiknek pedig megtartjátok, azok bűnei megmaradnak. (Ján 20;23)

 

Az eretnek római „katolikusok” általi püspökszentelés szintén érvénytelen, a kézrátétel közben könyörgéseket és egyéb imákat használnak, amik sok esetben egymástól is eltérőek, de a lényeges szavak ugyanakkor nem hangzanak el.

Az apostolok óta használatos módja a felszentelésnek, hogy három püspökök a felszentelendőnek a fejére teszik a kezüket és mondják: Vedd el a Szentlelket, jelentvén, hogy a püspök felszentelése a Szentháromság munkája kell, hogy legyen, mivel tőle származik minden hatalom és malaszt.

 

A vízszentelésnél ezen eretnekek, szavak nélkül összekeverik a sót a vízzel. (Nem történik Vízszentelés. )

Az apostolok óta használatos forma szerint a sót kereszt alakban háromszor a vízbe szórva a következőt kell mondani:

A sónak és víznek egyenlő összevegyítése történjék az A† tya és Fi † ú és a Szent † lélek nevében.

 

Ennek következtében ma a római „katolikusok” miséjében nem történik átváltoztatás. Sőt pogányságuk és eretnekségük következtében bálványimádás történik. A parancsolat viszont kőbe lett vésve: Uradat Istenedet imádd és csak neki szolgálj!

A vallási indifferentizmus, ami ma az egész világot a gonoszságban egyesítette, a szabadkőművesség alapja is, így annak követői egyértelműen a helyes Isten hiten kívül a pokol fogságában élnek, sőt az antikrisztusi, kérkedő nagy Babilonnak, a paráznának a gyermekei és bűntársai.

Egy az Úr, Egy a hit, egy a keresztség.  Senki sem üdvözülhet, csak az, aki a Szentháromságban vízzel megkeresztelkedett, az egy katolikus hit által az egyházban munkálkodik és végül, mint egy szent, Krisztus lelkével távozik el az élők közül.

...amit a nemzetek áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Nem akarom, hogy ördögökkel legyetek közösségben. (1 Kor 10;20)

Nincs igaz szentmiseáldozat a Katolikus Egyházon kívül - Szent Ágoston

Máshol nincs sem érvényes papság, sem igazi szentmiseáldozat. - I. Leo pápa (Nagy Szent Leo)

 

 

Annak ezért, aki üdvözülni akar kétségek nélkül, hinni-e kell és tartani a katolikus hitet; ami 5 főágazatra és 12 mellék ágazatra lett felosztva, még Szent Péter az első római pápa és a szent püspökök hite szerint.

Az öt fő ágazat: 1. Az igaz keresztény katolikus hit,  2. A hét szentségek, 3. A szeretet, az Isten 10 parancsolata. Az Anyaszentegyház 5 parancsolata. 4. A Reménység, - a Miatyánk és az üdvözlégy Mária. 5. A keresztény igazság.

A 12 mellék ágazat pedig a katolikus hiszekegy, mint hitünk rövidített magyarázata.

Az első főágazatban szerepel az igaz egyedülálló hit rendkívüli fontossága, a másodikban pedig a keresztség nélkülözhetetlensége. A hit azonban nem csak az Istenben való egyszerű hitről szól, azaz, hogy én hiszek Istenben, ellenkezőleg mivel, hogy meg van adva, hogy miket kell még tudni és kétségek nélkül hinni az üdvösséghez.

 

Ez a katolikus hit, melyet ha valaki híven és állhatatosan nem hisz,
üdvösségre nem juthat. - Szent Atanáz

“Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába” - János evangéliuma

Mi a hit?

Istennek ajándéka és világosság, mely által az ember megvilágosíttatik  és erősen hiszi mindazokat, amiket az Isten kinyilatkoztatott és amiket a régi Római Katolikus Anyaszentegyház tanított.

Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, hívőként élni és üdvözülni.

Aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül, aki nem hisz, az elkárhozik. (Márk 16;16)

 

A nagy Babilon Isten anyaszentegyházaként tetszeleg már több mint 100 éve és végül minden egyházi hatalmasságot legyőzve mindent maga alá gyűrt egy szégyentelen törvénytelen zsinaton. Hiszen törvénytelenül megválasztott „pápa” nem tud érvényes zsinatot tartani, ahogy nem tudnak érvényes pápát választani azok, akik az egyháztól elszakadtak. Pápa nélkül ugyanis az egyházi rend 20-30 éven belül összeomlik, hogyan gondolják azt mégis, hogy létezhet még rend és igaz szentmiseáldozat a világon.

Hiszen meg lett írva:

Majd felnőtt egészen a sereg Fejedelméig, elvette tőle az örökkön égő áldozatot, és megalázta szent helyét. Mert a bűnök miatt hatalom adatott neki a szüntelen való áldozat ellen, földre terítette az igazságot, és tetteivel sikert aratott.  (Dán 8;11)

 

Ma Szent Péter székével (a régi Rómával, az Anyaszentegyházzal) valós egység csak is a tökéletes, egy, teljes, oszthatatlan, egyetemes és apostoli hit által jöhet létre. Az igaz mennyei örök szikla Jézus Urunk maga, aki a világ végéig fenntartotta a szikla képmását, mint Szent Péternek és Pál apostoloknak, a két olajfának római hatalmát. A világ vége pedig már eljött.

Sokan mondják, hogy kevesen vagyunk, és kérdezik; mi bizonyít minket, erre adjatok méltó választ. Hiszen a mennynek összes szentje, vértanúja, a volt papok, püspökök, pápák mind velünk vannak. A mi sziklánk törhetetlen, rendíthetetlen Szent Péter és több mint 200 római pápa hitére, a nagy egyházatyákra és az isteni kinyilatkoztatásokra alapozva.

A föld gyalázatossá lett lakói alatt, mert áthágták a törvényeket,megszegték a rendelkezéseket, felbontották az örök szövetséget. (Izajás próféta)

 

Vigyázzatok tehát testvérek, mert az ítélet napja közelebb van, mint valaha. A pokol kapui pedig már így is elég szélesre nyíltak, még pedig ott ahol senki sem gondolta volna.

 

A nagy Babilont azonban Urunk hamarosan megbünteti.

Mi ugyanis Ő benne vagyunk, aki szent és igaz: az Ő Fiában, Jézus Krisztusban. Ő az igaz Isten és az örök élet.  A szentpapság részeként óvakodjatok az eretnekek, a pogányok és bálványimádók közösségétől! Ámen.

 

Menjetek ki onnan, én népem!

...hogy részesei ne legyetek az ő gonoszságainak, és ne legyen részetek az őt érő csapásokban, mert bűnei az égig hatoltak, és Isten megemlékezett gonoszságairól. - Jelenések könyve

“Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

 

“És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem...”

 

2017.02.19

 

© CopyRight 2017, KeresztenyKatolikus.uk