Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Keresztény Katolikus Katekizmus

 

Milyen hitű vagy?

Én keresztény katolikus vagyok.

 

Ki az igaz Keresztény Katolikus?

Ki mint megkeresztelt hiszi mindazokat és vallja, amiket a katolikus, régi Római Anyaszentegyház hitt és tanított.

 

Miről lehet megismerni a keresztény katolikust?

Arról: Hogy a szent kereszttel jelzi önmagát (Atyának és Fiúnak és Szentlélek Istennek nevében. Amen) és minden eretnekségtől, tévelygéstől távol áll, melyeket az Anyaszentegyháznak elöljárói és tanítói elvetettek és elkárhoztattak.

 

A Keresztény Katolikus hitnek hány fő ágazatát kell minden hívőnek tudni?

A következő öt fő ágazatot:

1. Az igaz keresztény katolikus hitet

2. A hét szentségeket

3. A szeretetet, az Isten 10 parancsolatát. Az Anyaszentegyház 5 parancsolatát.

4. A Reménységet, - a Miatyánkot és az üdvözlégy Máriát.

5. A keresztény igazságot.

 

Az első Fő ágazat: A Keresztény Katolikus Hit

Az a hit: Mert hit nélkül lehetetlen Istennek tetszeni, hívőként élni és üdvözülni.

 

Mi a hit?

Istennek ajándéka és világosság, mely által az ember megvilágosíttatik  és erősen hiszi mindazokat, amiket az Isten kinyilatkoztatott és a régi Római Katolikus Anyaszentegyház tanított.

 

Miket kell tehát először is minden kereszténynek hinni-e?

Azokat amiket a szent apostolok a 12 hit ágazatában tanítottak, a Hiszekegy ima ezeknek az összefoglalója:

 • Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, Menynek és Földnek teremtőjében.
 • És Jézus Krisztusban, az Ő egy Fiában, a mi Urunkban.
 • Ki fogantatott Szentlélektől és született Szűz Máriától.
 • Kínoztatott Pontiusz Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették.
 • Alászállott a poklokra. Harmad napra feltámadott.
 • Felment a Menybe, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján.
 • Újra eljön ítélni élőket és holtakat.
 • Hiszek Szentlélekben, aki az Atyától és a Fiútól származik.
 • Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat, a szentek egyességét.
 • Vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.
 • A test feltámadását.
 • És az örök életet. Amen

 

2. fő ágazat: A szentségek

 

Krisztus által rendelt látható és hathatós jel, mely által mi a láthatatlan szent malasztot és a Szentlelket kapjuk.

 • A hét szentség:

Keresztség, Bérmálás, oltáriszentség, penitencia, utolsó kenet, papi rend, házasság

 

Mi a keresztség:

A keresztség az első és legszükségesebb szakramentum: Szentség, melyben az ember a víz és Isten igéi által minden bűnétől megtisztul, és Krisztusban, mint egy új teremtmény az örök életre újjászületik és megszentelődik. Mát 28, Ján 3

Bizony, bizony mondom neked: ha valaki nem születik vízből és Szentlélekből, nem mehet be Isten országába.

Bérmálás:

A bérmálás szentség, melyben a megkeresztelt ember a megszentelt olaj és Isten igéi által a Szentlélektől a Szent malasztban megerősödik, hogy az igaz hitet állhatatosan megtartsa és aszerint élvén üdvözüljön.

Az oltáriszentség:

Az oltáriszentség Krisztus Urunknak valóságos teste és vére, ki a kenyér és bor színe alatt, a maga lelkével együtt igazán és teljesen jelen van, mikor a felszentelt pap a kenyeret és a bort az oltáron  konszekrálja és így ezek természetét elváltoztatja.

Máté 26, Luk 22, Kor 11

A penitencia tartás:

Szentség, melyben a felszentelt pap, az Istentől kapott hatalmánál fogva feloldoz valakit az elkövetett bűnök alól, ha a bűnös ezeket töredelmesen megbánja, szájával megvallja és igaz penitenciát tart. Ján 20

Az utolsó kenet:

Szentség, melyben  a szent olaj és Krisztus szavai által, az Istennek szent malasztja a betegeknek lelki üdvösségére és némelykor a testi jobbulására használ.

Papi rend:

A papok felszentelésének szentsége, mely által Lelki hatalom, és különös szent malaszt a papoknak és az Anyaszentegyház egyéb szolgáinak adatik, hogy szolgálatukat és Lelki tisztségeiket helyesen és jól végezhessék. 1 Tim 4; 2 Tim 1

A házasság:

Szentség, mely által két szabad személy, Férfi és nő, annak rendje szerint összeházasodnak. Melyre nézve nekik az Úristen e szentség által szent malasztot ad, hogy a házasságukban halálukig igaz hívőként éljenek és utódaikat is így neveljék.

 

Harmadik fő ágazat: Az Isteni szeretet

 

Mi a szeretet?

Az Istentől belénk öntött malasztokkal teljes jóság, mely által Istent a legfőbb jót, magáért és felebarátjainkat pedig az Istenért igazán és keresztény módon szeretjük.

 

Honnan lehet megismerni, hogy az emberben igazi isteni felebaráti szeretet lakozik?

Az Isten parancsolatainak megtartásából, mivel Krisztus Urunk mondta:

Aki parancsaimat ismeri és megtartja azokat, szeret engem. Jáns 14;21

 

A tíz parancsolat:

 

1.

Uradat, Istenedet imádd, és csak neki szolgálj!

2.

Isten nevét hiába ne vedd!

3.

Az Úr napját szenteld meg!

4.

Atyádat és anyádat tiszteld, hogy hosszú életű lehess a földön.

5.

Ne ölj!

6.

Ne paráználkodj!

7.

Ne lopj!

8.

Ne hazudj! Hamis tanúságot ne tégy a te felebarátod ellen.

9.

Felebarátod házastársát ne kívánd!

10.

Mások tulajdonát ne kívánd!

 

A rövidített formája a 10 parancsolatnak, a két fő parancsolat:

Ő azt felelte neki: ‘Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből’. Ez a legnagyobb, az első parancs. A második hasonló ehhez: ‘Szeresd felebarátodat, mint önmagadat’. Ezen a két parancson alapul az egész törvény és a próféták. Máté 22;40

 

Az Anyaszentegyház öt parancsolata:

 • Az Anyaszentegyház szokott ünnepeid megtartsad.
 • Ünnepnapi misét, ha van rá lehetőség becsületesen hallgasd.
 • Bizonyos napokon a böjtöket megtartsad.
 • Bűneidet esztendőnként megvalld az Anyaszentegyház törvénye szerint.
 • Tiltott napokon menyegzőt ne tarts.

 

Mért kell az Anyaszentegyház parancsait megtartani:

Azért, mert minden ember az Isten 4. parancsolata alapján engedelmességgel tartozik a világi és lelki elöljáróinak. Tehát, aki az Anyaszentegyház tanításait, rendelkezéseit nem hallgatja, megveti, legyen neked olyan mint a pogány. Mát 18

 

Negyedik főágazat: A reménység

 

A reménység:

Az Istentől az emberbe öntetett jóság, mely által mi keresztények erős bizodalommal várjuk üdvösségünknek és örök életünknek javait.

 

Honnan tudjuk meg miben kell reménykednünk:

A Mi Atyánk imádságból, melyre a Mi Urunk Jézus Krisztus tanított és kötelezett tulajdon szent szavaival.

 

Hány könyörgése és része van a Mi Atyánknak? Hét:

1. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,
szenteltessék meg a te neved;
2. jöjjön el a te országod;

3. legyen meg a te akaratod,
amint a mennyben, úgy a földön is.
4. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma;
5. és bocsásd meg vétkeinket,
miképpen mi is megbocsátunk
az ellenünk vétkezőknek;
6. és ne vígy minket kísértésbe,
7. de szabadíts meg a gonosztól!
 

Miként mondjuk az Angyali Üdvözletet?

Üdvözlégy, Mária, malasztal teljes! Az Úr van teveled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus Krisztus. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádd Istent mi érettünk, bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Mért mondjuk a Mi Atyánk után az Angyali Üdvözletet?

A  Mi Atyánkban foglalt könyörgésünk így hathatósabb és emellett a mi Urunk Jézus Krisztus szentséges nevét is emlegetjük és az Isten fiát az ő szent Anyjában is dicsérjük és ezáltal a mennyei szent malasztokat kérjük.

 

Ötödik fő ágazat: A keresztény igazság

 

Mit kíván a Keresztény Katolikus igazság?

Hogy a keresztény ember Istennek kegyelme által távozzon el a gonosztól és jót cselekedjen.

 

Miféle gonosztól, gonosz dolgoktól távolodjék el legfőképpen az ember?

A bűnök, melyek az ember becsületét, javait, testét, lelkét veszedelembe ejtik.

 

Melyek a legártalmasabb és legkárhozatosabb bűnök?

A halálos, vagy főbűnök, a Szentlélek elleni bűnök, égbe kiáltó bűnök, idegen bűnök, melyek által az Isteni vagy felebaráti szeretetet megsértjük.

Hét fő bűn:

1.A kevélység.
2. A fösvénység.
3. A bujaság.
4. Az irigység.
5. A torkosság.
6. A harag.
7. A jóra való restség.

A halálos bűnökről írva van:

...akik ilyen dolgokat tesznek, nem nyerik el Isten országát. Gal 5;

 

A Szentlélek elleni bűnök:

1.Isten irgalmasságában vakmerően bizakodni.
2. Kétségbeesni Isten kegyelme felől.
3. A megismert igazság ellen tusakodni.
4. Az Atya – Fiú szeretet ellen való irigység.
5. Üdvös figyelmeztetések ellenére a bűnökben megátalkodni.
6. A bűnöket mindhalálig meg nem bánni.

Ezekkel a bűnökkel az ördög szinte teljesen a hatalmába kerítheti az embert.

 

Égbe kiáltó bűnök:

1.Szántszándékkal való gyilkosság. (Ter 4,10),
2. A szodomaiak bűne, természet ellenes testi bűn. (Ter 18,20; 9,13.),
3. Árvák és özvegyek nyomorgattatása.
4. A munkások bérével szemben elkövetett igazságtalanság (MTörv 24,14-15; Jak 5,4.).

Ezeket a bűnöket mindenkor rettenetesen megbünteti Isten.

 

Idegen bűnök:

1.Másnak bűnre tanácsot adni.
2. Másnak bűnös dolgot parancsolni.
3. Vétekben mással egyetérteni.
4. Mást bűnre ingerelni.
5. Másnak bűnös cselekedetét dicsérni.
6. Másnak bűnét elnézni.
7. Más bűnét elősegíteni vagy oltalmazni.

8. Mások bűnét elengedni.

9. Másnak bűnét elhallgatni.

Mert így Isten előtt idegen bűnben részesülünk, mintha ezeket személyük szerint követtük volna el.

 

Elég a rosszat és a bűnt kerülni?

 Nem: Minden fát, amely nem terem jó gyümölcsöt, kivágnak és tűzre vetnek. Nem mindenki, aki azt mondja nekem: ‘Uram, Uram!’, megy be a mennyek országába, csak az, aki megteszi Atyám akaratát, aki a mennyben van.

 

Mi jót kell tehát a keresztény embernek cselekednie?

Hogy józanul igazon és jámborul éljen az emberek és Isten előtt és jócselekedetei által bizonyságot tegyen.

 

Milyen féle jócselekedetek vannak?

Az imádság, A böjtölés és az alamizsnálkodás.

 

Mi a jutalma a jócselekedeteknek?

Az örök élet. Hiszen hit és cselekedetek által igazul meg az ember. Cselekedetek nélkül a hit halott. Akik hisznek, megkeresztelkednek és jót cselekednek azok mennek az örök életre.

 

Az irgalmasság testi cselekedetei:


1. az éhezőknek ételt adni,
2. a szomjazóknak italt adni,
3. a szegényeket ruházni,
4. az utasoknak szállást adni,
5. a betegeket látogatni
6. a börtönben levőket látogatni, kiváltani
7. a halottakat eltemetni.
 

Ezekről mondta Krisztus: boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Máté 5

 


Az irgalmasság lelki cselekedetei:


1. a bűnösöket meginteni,
2. a tudatlanokat tanítani,
3. a kételkedőknek jó tanácsot adni,
4. a szomorúakat vigasztalni,
5. a bántalmakat békével tűrni,
6. az ellenünk vétkezőknek megbocsátani,
7. az élőkért és holtakért imádkozni.

Mert amilyen mértékkel mértek, olyannal fognak visszamérni nektek! Luk 6

 

Nyolc boldogság:

1."Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. 
2. Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket. 
3. Boldogok a szelídek, mert övék lesz a föld. 
4. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert majd eltelnek vele. 
5. Boldogok az irgalmasok, mert majd nekik is irgalmaznak. 
6. Boldogok a tisztaszívűek, mert meglátják az Istent. 
7. Boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak hívják majd őket. 
8. Boldogok, akik üldözést szenvednek az igazságért, mert övék a mennyek országa." (Mt 5,1-10).

 

A három evangéliumi jó tanács:

 • Szabad akarat szerint való szegénység.
 • Örökké való tisztaság.
 • A tökéletes engedelmesség.

 

Melyek a végső dolgok:

 • A halál
 • Az ítélet
 • Pokol
 • Mennyei dicsőség

Emlékezzél tehát ó ember! Minden cselekedeteidben e végső dolgaidról és soha ne vétkezz!

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk