Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

IV. Piusz tridenti hitvallás


 


Elfogadom és erősen vallom az apostoli és egyházi hagyományokat, ugyanazon anyaszentegyháznak többi szokásait és rendeléseit. A Szentírást azon értelemben, melyben vette és veszi az Anyaszentegyház, amelynek tiszte a szent iratok igaz értelméről és magyarázatáról ítélni, elfogadom és soha másként, mint a szent atyák egybehangzó magyarázata szerint, nem értem s nem magyarázom.


Vallom azt is, hogy az új szövetségnek igazán és valósággal hét szentsége vagyon, amelyeket a mi Urunk Jézus Krisztus rendelt, s amelyeket, habár nem mindannyi mindenkinek, az emberi nem üdvösségére szükségesek; hogy ezek a keresztség, bérmálás, Oltáriszentség, penitencia tartás, utolsó kenet, egyházi rend és házasság, s hogy e szentségek malasztot adnak, s közülök a keresztséget, bérmálást és egyházi rendet szentségtörés nélkül ismételten felvenni nem szabad. Ezenkívül elfogadom és vallom a katolikus egyháznak a fentemlített szentségek ünnepélyes kiszolgáltatásában bevett és helybenhagyott szertartásait. Elfogadom és vallom összesen és egyenkint mindazt, amit a tridenti zsinat az eredeti bűnről meghatározott és kimondott. Hasonlókép vallom, hogy a szentmisében igaz, valóságos és engesztelő áldozat mutattatik be az Istennek az éleőkért és holtakért, s hogy az Oltáriszentségben igazán valósággal és lényegileg van a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére, lelkével és istenségével együtt, hogy a kenyérnek egész lényege testté és a bornak egész lényege vérré változik, amely átváltozást a katolikus egyház átlényegülésnek nevez. Vallom azt is, hogy csupán egyik szín alatt is az egész Krisztust valóságos szentséget vesszük magunkhoz. Rendületlenül hiszem, hogy van purgatórium, s hogy az ott letartóztatott lelkeken a hívők imádságai segítenek; valamint azt is, hogy a Krisztussal uralkodó szenteket tisztelhetjük és segítségül hívhatjuk, hogy imáikat érettünk az Istennek bemutatják s hogy ereklyéik is tiszteletreméltóak. Erősen vallom, hogy Krisztus és Mária, valamint a többi szenteknek képei megtarthatók s illő tiszteletben és becsülésben részesíthetők. Vallom, hogy Krisztus az Anyaszentegyháznak hatalmat adott, búcsúk engedésére, s hogy azokkal élni a keresztény népnek igen üdvös. Elismerem, hogy a szent, katolikus és apostoli római egyház, minden egyháznak anyja és úrnője, s a róma püspökének, szent Péter utódjának, az apostolok hercegének és Jézus Krisztus helytartójának igaz engedelmességet fogadok és esküszöm.

Továbbá mindazt, amit a szent kánonok és egyetemes zsinatok, s kiváltképen a tridenti szent zsinat előadtak, meghatároztak és kimondottak, kételkedés nélkül elfogadom és hiszem; s egyúttal minden ellenkezőt, s bármely az egyház által kárhoztatott és átokkal sújtott eretnekséget, elvetek és átokkal sújtok. Ezt az igaz katolikus hitet, mely nékül senki sem üdvözülhet, melyet Én N. N. most szabadakaratomból vallok és igaznak tartok, az Isten segítségével életem utolsó leheletéig állhatatosan, ugyanúgy és sértetlenül megőrizni és vallani fogom.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk