Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Dogmák - Szent Péter székéről megerősítve

 

 

 "Valljuk az egy keresztséget a bűnök bocsánatára.“ - A Nicea-konstantinápolyi hitvallás, 381, dogma

 

III. Pál pápa - dogma:

"Ha valaki azt mondja, hogy a keresztség szentsége választható, azaz nem szükséges az üdvösséghez (Jn. 3: 5): legyen kiközösítve."

 

IV. Jenő pápa - Firenzei Zsinat "Exultate Deo", 1439. november 22,  dogma:

 "szent keresztség, amely bejárat a lelki élethez, az első helyet foglalja el a szentségek közül,  rajta keresztül leszünk Krisztus és az egyház testének tagjai. És mivel az első ember óta a halál belépett a világegyetembe , "hacsak nem születik újra vízből és a Lélekből, Mi nem tudunk, "mint az Igazság mondja," belépni a mennyek országába "(János 3: 5). Az anyaga ennek szentségnek a valódi és természetes víz. "

 

III. Pál pápa - dogma:
"... A szentségi keresztség, a hit szentsége ... Ez a hit, öszhangban van az apostoli hagyománnyal,
a katekumenek kérik az egyháztól mielött veszik a keresztség szentségét
, amikor ők kérik: "a hitet, amely megadja az örök életet,"

 

III. Ince pápa - Lateráni Zsinat, 1215, dogma:
A keresztség szentsége megszentel a vízben az osztatlan Szentháromság megnevezése által - nevezetesen Atya, a Fiú és a Szentlélek -, és elhozza
a megváltás mind a gyermekeknek és a felnőtteknek, ha azt helyesen végzi bárki
az egyház által meghatározott formában.

 

IV. Jenő pápa - Firenzei Zsinat "Letentur coeli"  6. ülés, 1439. július 6, dogma:

Mi meghatározzuk azt is, hogy ... az olyan lelkek, akik eltávoznak az életből a tényleges
halálos bűnben, vagy csak egyedül az eredendő bűnben,  azok egyenesen a pokolba mennek, de büntetésük különböző, amin keresztül esnek.

 

 

“Mi tudjuk, hogy egyedül az egyházhoz tartozók üdvözülnek és hogy senki sem részesül Krisztusból és senki sem menekül meg a katolikus egyházon és hiten kívül.” - Aranyszájú Szent János

 

IV. Piusz pápa - Inunctum nobis,  1565. november 13, dogma:
"Ez az igaz katolikus hit, amelyen kívül senki menthető ... Én most kijelentem
és igaznak tartom ... "

XIV. Benedek pápa - Nuper ad nos, 1743. március 16, dogma:

"Ez a katolikus egyház hite, amely nélkül senkit sem lehet menteni, és amelyet én
önszántamból most kijelentek és igaznak tartok ... "

 

IV . Jenő pápa - Firenzei Zsinat, 11. ülés, 1442. feb. 4, dogma:

A Szent Római Egyház  elítéli, megfeddi, kiátkozza és kijelenti, hogy Krisztus testén kívül van, ami az egyház, bárki aki ellenkezik vagy ellentétes nézeteket tart."

 

IV. Jenő pápa  - Firenzei Zsinat,  8. ülés,  1439. november 22, dogma:
"Aki meg akar menekülni , mindenekelött meg kell tartania a teljes katolikus hitet; hacsak
meg nem őrzi az egészet sértetlenül, akkor kétségkívül elpusztul
az örökkévalóságig. "

 

 

Az egyházon kívül nincs üdvösség (Extra Ecclesiam Nulla Salus)

Aki nem tartózkodik Noé bárkájában, el fog pusztulni az özönvízben. - Szent Jeromos

 

IV . Jenő pápa - Cantata Domino, Firenzei Zsinat (1438-1445), dogma

... Ez (a Római Egyház) úgy véli, vallja, és hirdeti, hogy azok, akik nem élnek a katolikus egyházban,nem csak a pogányok, hanem a zsidók, eretnekek és szakadárok nem lehetnek részesei az örök életnek és „az örök tűzre kerülnek, amely az ördögnek és angyalainak készült"(Máté. 25:41), kivéve, ha életük vége előtt csatlakoztak a nyájhoz;  az egyházi szervezet egysége olyan erős, hogy az üdvösség csak azok jutalma, akik megmaradnak az egyház szentségében (kegyelmében), semmi böjtölésnek, alamizsnának, és egyéb jámborságoknak, keresztény praktikáknak, szolgálatoknak, amik az üdvösség jutalmát gyarapítják nincs haszna, ahogy annak sem, ha valaki Krisztus nevéért meghal, ha csak nem marad meg a Katolikus Egyház egységében, annak kebelén.

 

VIII. Bonifác pápa - Unam Sanctam,  1302. november 18, dogma:
"A hit ösztönöz minket, mi kénytelenek vagyunk azt hinni és tartani; az egy, szent, katolikus
Egyház és ami apostoli, és határozottan hisszük, és világosan megvalljuk ezen
Egyház amelyen kívül nincs üdvösség sem bűnbocsánat ...
Továbbá kijelentjük, mondjuk, meghatározzuk, és kihirdetjük, hogy minden emberi lénynek
abszolút szükséges az üdvösséghez teljesen alávetni magát a Római
Pápának. "

 

III . Ince pápa - Lateráni Zsinat, 1215, dogma:

 "valóban létezik egy egyetemes egyháza a híveknek amelyen kívül senki nem menekülhet meg, amelyben Jézus Krisztus egyszerre pap és
áldozat. "

 

© CopyRight 2017, KeresztenyKatolikus.uk