Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Ahol ugyanis a holttest van, oda gyűlnek a keselyűk (Máté 24;28)

Az idők végezete, szentírás alapján

 

 

Rövid magyarázat:

Izrael, az asszony, a keresztény katolikus népet  jelképezi és annak szent központját a római egyházat, a szentek népét. A népet az ördög álnok módon pusztítja és a római egyházat elfoglalja.

A mai vatikáni egyház  „Babilon”(parázna asszony) parázna módon elhagyta Istent. Elhagyva a  mennyei sziklára épült egyházat és hitet.

 

 

 

 

 

 

 

Előzmények, a szentek népének elpusztítása:

Harcokról és háborús hírekről fogtok majd hallani.

...nemzet nemzet ellen támad és ország ország ellen.

Sok hamis próféta támad és sokakat félrevezetnek. 

...megsokasodik a gonoszság, sokak szeretete kihűl

Sokfelé éhínség lesz és földrengés.

Amikor tehát látjátok, hogy a pusztító gyalázat, amelyről Dániel próféta beszélt, ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg!

Jaj a várandós és szoptatós anyáknak azokban a napokban!

...hamis krisztusok és hamis próféták támadnak, nagy jeleket és csodákat művelnek, hogy ha lehet, még a választottakat is tévedésbe ejtsék.

...megölik a felkentet,
és népe nem lesz,
hogy őt megtagadja.


A várost és a szentélyt elpusztítja
egy nép az eljövendő vezérrel,
a vége rombolás,
s a háború vége után
jön az elhatározott pusztulás.

...megszűnik
a véres áldozat és az ételáldozat,
a templomban vészthozó undokság lesz,
és véges-végig megmarad a pusztulás.

...felüti sátorpalotáját a tengerek között a dicsőséges szent hegyen

Seregei felállnak, meggyalázzák a szent várat, megszüntetik a mindennapi áldozatot, és felállítják a vészthozó undokságot.

Az istentelenek csalárd hitszegést követnek el a szövetség ellen

...a vékában íme, egy nő ült. Erre ő azt mondta: ‘Ez a gonoszság.... ‘Házat építenek neki Sinneár földjén, és ha készen van, leteszik ott a maga helyére.’

Megadatott neki, hogy harcoljon a szentekkel, és legyőzze őket. Hatalmat kapott minden törzs és nép és nyelv és nemzet fölött.

Megteszi, hogy minden kicsiny és nagy, gazdag és szegény, szabad és szolga bélyeget viseljen a jobb kezén vagy a homlokán; és senki se vásárolhasson vagy adhasson el, ha nem viseli a vadállat bélyegét: a nevét, vagy a nevének számát. 

íme, az a szarv hadat viselt a szentek ellen és diadalmaskodott rajtuk

Sokat beszél a Fölséges ellen, és megtiporja a Magasságbeli szentjeit; azt hiszi, hogy meg tudja változtatni az időket és a törvényeket; s kezébe is adják azokat egy ideig, időkig és egy fél ideig.

Megöli majd a hatalmasokat és a szentek népét kénye-kedve szerint.

Sikeres lesz a cselszövés a kezében, és szívét nagy dolgokra irányítja; mindenben bővelkedve igen sokakat megöl, sőt a fejedelmek Fejedelme ellen is támad

Az egyikből aztán egy kis szarv nőtt ki, és igen nagyra nőtt dél, kelet és a dicső ország felé, sőt felnőtt az ég seregéig. Néhányat a seregből és a csillagokból levetett a földre és összetaposta őket. Majd felnőtt egészen a sereg Fejedelméig, elvette tőle az örökkön égő áldozatot, és megalázta szent helyét. Mert a bűnök miatt hatalom adatott neki a szüntelen való áldozat ellen, földre terítette az igazságot, és tetteivel sikert aratott. 

De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?

...láttam, hogy az asszony részeg a szentek vérétől és Jézus vértanúinak vérétől. Mikor őt láttam, nagyon csodálkoztam.

Az asszony, akit láttál, az a nagy város, amely a föld királyai fölött uralkodik.

A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna asszony ül, a népek, törzsek és nemzetek és nyelvek.

A fenevad, amelyet láttál, volt és nincs, és megjelenik. Fel fog szállni a mélységből...

A hét fej hét hegy, amelyeken az asszony ül....

....a nagy Babilon, démonok lakóhelyévé lett, és minden tisztátalan szellem tanyájává, minden tisztátalan és gyűlöletes állat lakóhelyévé. 

Mert féktelen paráznasága borából ivott minden nemzet; s a föld királyai paráználkodtak vele, a föld kereskedői az ő gyönyörűségeinek bőségéből lettek gazdagokká!

 

 

Figyelmeztetés:

Menjetek ki onnan, én népem, hogy részesei ne legyetek az ő gonoszságainak, és ne legyen részetek az őt érő csapásokban, mert bűnei az égig hatoltak, és Isten megemlékezett gonoszságairól.

Jaj, jaj, az a nagy város! Babilon, az erős város! 

 

 

Ítélet Babilon felett:

Üdv, dicsőség és hatalom a mi Istenünknek,
mert igazak és igazságosak az ő ítéletei,, mert ítéletet mondott a nagy parázna asszony fölött, aki paráznaságával megrontotta a földet, és számon kérte szolgáinak vérét a kezéből!

Ahol ugyanis a holttest van, oda gyűlnek a keselyűk.

Aztán láttam egy angyalt a napban állni, aki hangosan így kiáltott minden madárnak, amely az ég zenitjén repül: Jöjjetek és gyűljetek egybe Isten nagy lakomájára, hogy királyok húsát egyétek, és vezérek húsát, és erősek húsát, és lovak húsát, és azokét, akik rajtuk ülnek, és valamennyi szabad embernek és szolgának és kicsinynek és nagynak a húsát!

Izrael hegyein esel majd el, te és egész sereged és veled levő népeid; a vadaknak, a madaraknak, minden szárnyasnak és a föld vadállatainak adlak, hogy felfaljanak.

Ezért most, emberfia, így szól az Úr Isten: Mondd valamennyi szárnyasnak, valamennyi madárnak és a mező minden vadállatának: Gyűljetek egybe, siessetek, fussatok össze mindenünnen az én áldozatomra, amelyet én öltem le nektek, a nagy áldozatra Izrael hegyein, hogy húst egyetek és vért igyatok! 

Láttam, hogy a vadállat és a föld királyai és a seregeik egybegyűltek, hogy harcra keljenek a lovon ülővel és seregével. De a fenevad fogságba esett, és vele együtt az álpróféta, aki a jeleket művelte a színe előtt, amelyekkel elcsábította azokat, akik fölvették a fenevad bélyegét, és akik imádták a képmását. Ezt a kettőt elevenen a kénkővel égő tüzes tóba vetették. A többieket pedig megölte a lovon ülő kardja, amely a szájából áll ki. A madarak mind jóllaktak a húsukból.

 

 

Összefoglalás:

 

Amikor majd eltelik az ezer esztendő, eloldozzák börtönében a sátánt. Kijön, és elcsábítja a föld négy szegletén lakó nemzeteket, Gógot és Magógot, egybegyűjti őket a harcra; a számuk annyi, mint a tenger fövenye. Felvonulnak a föld minden táján, és bekerítik a szentek táborát és a szeretett várost. De tűz szállt le Istentől az égből, és megemésztette őket. És az ördögöt, aki elcsábította őket, a tüzes és kénköves tóba vetik, ahol a fenevad és az álpróféta is van, és gyötrődnek éjjel-nappal örökkön-örökké.

Ezért jövendölj, emberfia, és mondd Gógnak: Így szól az Úr Isten: Ugye, azon a napon, amelyen az én népem, Izrael, biztonságban lakik, felkerekedsz majd, és eljössz a helyedről, a legtávolabbi északról, te és veled a sok nép, mindnyájan lovasok: nagy tömeg és hatalmas hadsereg. Népem, Izrael ellen vonulsz, miként a felhő, hogy elborítsd az országot. Napjaid végén történik ez veled, és országom ellen vezetlek, hogy a nemzetek megismerjenek engem, amikor majd megmutatom rajtad szentségemet az ő szemük láttára, ó Góg!

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk