Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Az Egyház fogyatkozhatatlansága (indefectibilitas)

„az Egyháznak különböző korszakai vannak:az üldöztetés és a béke korszakai; néha úgy látszik,hogy elfogy, miként a hold, de nem fogy el; elárnyékoltatik,
de meg nem fogyatkozik.” - Szent Ambrus

Simon, Simon, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon benneteket, mint a búzát. De imádkoztam érted, nehogy megfogyatkozz a hitedben.

 

Mondd meg nekünk, mikor történnek ezek? És mi lesz a jele eljövetelednek és a világ végének?


 
Mert amint a vízözön előtti napokban csak ettek és ittak, nősültek és férjhez mentek, egészen addig a napig, amelyen Noé bement a bárkába,

Amikor tehát látjátok , hogy a pusztító gyalázat, amelyről Dániel próféta beszélt, ott áll a szent helyen – aki olvassa, értse meg!

 

És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig! (Máté 28;19)

Jézus Urunk ezen szavait a következő feltételhez kötötte:

Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! (És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!)

 

Az egyház pásztorainak (apostolainak) a kötelezettsége mindenkor az igaz hit terjesztése és védelme volt. Hiszen ha gondos pásztorok nincsenek, a nyájat már kezdetben széttépték volna a farkasok. A nyáj őrzőinek feladata viszont nem volt olyan egyszerű, mivel az ellenség egyre kiéhezettebb, okosabb és tapasztaltabb lett.

A veszett farkasok bárány bőrbe bújtak, hogy megfertőzzék és félrevezessék az egész nyájat.. A pásztorok viszont előre figyelmeztették a bárányokat és kijelölték nekik a füves és biztonságos legelőket, még arra az esetre is, ha ők már nem lennének.


A legfőbb pásztor és az ő pásztorai, mindig is igyekeztek a farkasokat minél hamarabb felismerni és elkergetni, a nyáj közeléből. A támadások és az ellenség sokasága miatt tudták, hogy ha nem őrzik a nyájat kitartóan és becsületesen, akkor az elég könnyen elvész és ezzel eljön a vég.
 

 

Akkor Jézus azt mondta nekik: »Ezen az éjszakán ti mindnyájan megbotránkoztok bennem, mert írva van: ‘Megverem a pásztort, és szétszélednek a nyáj juhai’.

Bizony, mondom neked: ezen az éjszakán, mielőtt a kakas megszólal, háromszor is megtagadsz engem.

Ezután odament a tanítványokhoz, és alva találta őket. Azt mondta Péternek: »Így hát nem tudtatok egy órát sem virrasztani velem? Virrasszatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek! A lélek ugyan kész, de a test erőtlen.« Aztán újra elment másodszor is, és így imádkozott: »Atyám, ha nem lehet, hogy elmúljon ez anélkül, hogy kiigyam, legyen meg a te akaratod.« Megint visszatért, és újra alva találta őket, mert a szemük elnehezedett. Erre otthagyta őket, ismét elment és harmadszor is imádkozott újra, ugyanazokkal a szavakkal. Aztán odament a tanítványokhoz és azt mondta nekik: »Aludjatok már és nyugodjatok! Íme, elközelgett az óra, és az Emberfiát a bűnösök kezébe adják. Keljetek föl, menjünk! Íme, közel van már, aki elárul engem.« (Mát 26;40)

A gonoszság titka ugyanis már munkálkodik, csakhogy azt, aki most még visszatartja, előbb el kell távolítani az útból. (2 Tesz 2;7)

Mindez azért történt, hogy beteljesedjenek a próféták írásai. Akkor a tanítványok mindnyájan otthagyták őt és elfutottak. (Mát 26;31)


Kelj fel kard, az én pásztorom ellen,
s a nemzetségemből való férfi ellen
– mondja a Seregek Ura –; 
verd meg a pásztort, és elszélednek a juhok;
én pedig a bojtárgyerekek ellen fordítom kezemet.  És akkor majd az történik az egész országban
– mondja az Úr –,
hogy két rész elpusztul és elvész benne,
a harmadik rész azonban megmarad benne.  És én a harmadik részt tűzbe vetem,
és kiégetem őket,
mint ahogyan kiégetik az ezüstöt,
és megtisztítom őket,
mint ahogy megtisztítják az aranyat.
Ő majd segítségül hívja nevemet,
én pedig meghallgatom őt.
Én azt mondom majd: ‘Népem vagy te nekem,’
ő pedig azt mondja: ‘Az Úr az én Istenem!’ - (Zakariás próféta 13;7)

 

 

Nem győzettetik meg az Anyaszentegyház, gyökereiből ki nem szaggattatik, nem fog engedni akármely kísértéseknek, míg eljön e világ vége, nem hanyatlik el, a századok századán keresztül - Szent Ágoston

Ezért ugyanazon szentséges zsinat, miközben az Oltáriszentségnek erről a tiszteletreméltó és isteni szentségéről azt a józan és valódi tanítást hagyományozza, amelyet a Római Katolikus Egyház magának a mi Urunk Jézus Krisztusnak és az ő apostolainak, valamint a Szentléleknek, aki neki az igazságot nap mint nap sugallja, a tanítása szerint [vö. Jn 14,26] mindig megtartott
és az idők végezetéig meg fog őrizni... - Tridenti Zsinat

Ez a mi Istenünk és Urunk tehát, noha halálával önmagát egyszer s mindenkorra kész volt feláldozni a kereszt oltárán az Atyaistennek önmagát egyszer ajánlotta fel, hogy nekik [ott] az örök megváltást megszerezze, de mivel a halála nem szüntette meg papságát, [vö. Zsid 7,24-27],
az utolsó vacsorán, „azon az éjszakán, amelyen elárultatott” [1Kor 11,23],
hogy szeretett jegyesének, az Egyháznak, látható áldozatot (ahogy az emberi természet is igényli) hagyjon hátra, hogy azzal jelenítse meg a kereszten ama egyszer véresen megtörténtet, és az Ő emléke a világ végéig fennmaradjon, és annak az áldozatnak az üdvösségszerző ereje a tőlünk naponta elkövetett bűnök megbocsátására szolgáljon, „önmagát mindörökké Melkizedek rendje szerinti papnak” [Zsolt 110,4; Zsid 5,6; 7,17] nyilvánítva... - Tridenti Zsinat

A római egyház soha nem tévedett és soha nem fog tévedni az idők végezetéig. - Dictatus Papae

A szent és oszthatatlan háromság, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Imperator Caesar Flavius Constantinus Krisztus Jézusban, e Szentháromságból való egyetlen üdvözítő Urunkban és Istenünkben hű, szelíd, hatalmas és jóságos, alamann, gót, szarmata, germán, brit, hun, kegyes boldog győzedelmes, diadalmas és örökké fenséges, az atyák legboldogabb atyjának, Szilveszternek, Róma város püspökének és pápájának, s valamennyi utódának, akik boldog Péter székében ülnek az idők végezetéig, nemkülönben az egész földkerekségen ezen császári rendeletünkkel a szentséges római egyház alá rendelt valamennyi tiszteletre méltó főpapnak és Isten előtt kedves katolikus püspöknek, akik most és minden hátralevő időben hivatalukban lesznek, kegyelem, békesség, szeretet, öröm, hosszú türelem, irgalom mindnyájatokkal a Mindenható Atyaistentől, az ő fiától Jézus Krisztustól és a Szentlélektől.... Constantinusi Adománylevél

...Örüljön velünk együtt az egész nép és a pogányok nemzetei az egész földkerekségen, buzdítjuk mindannyiukat, hogy istenünknek és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak velünk egyetemben mérhetetlen sok hálát adjanak, mivel ő az az Isten fenn az egekben és lenn a földön, aki bennünket szent apostolai által meglátogatva méltóvá tett arra, hogy a keresztség szentségében és testünk egészségében részeltessünk. Ezért a szent apostoloknak, a mi urainknak, a legboldogabb Péternek és Pálnak és általuk boldog Szilveszter atyánknak, Róma város egyetemes pápájának és minden főpap utódjának, akik a világ végezetéig Szent Péter székében ülnek majd, adományozzuk és ezennel átadjuk hatalmunk lateráni palotáját, mely az egész földkerekségen első helyen áll és felülmúl minden palotát, továbbá a koronát, fejdíszünket, süvegünket és felsőruhánkat is, a szalagot, mely császári nyakunkat szokta övezni, a bíbor köpenyt, a skarlát tunikát és minden császári öltözetet, s a legfőbb császári lovasok méltóságát, a császári jogart, egyszersmind a zászlókat, jelvényeket, különféle császári díszeket, a császári fenség valamennyi velejáróját és hatalmunk dicsőségét....  Constantinusi Adománylevél

Valamennyi felsorolt tartományt, nagyvárost és várost, mezővárost és várat, falvakat és földeket, valamint örökségeket, a mi, a mi fiunk, és a mi szüleink s utódaink lelke üdvéért, továbbá az Istentől eddig megóvott egész frank nép további megoltalmazásáért a te említett egyházadnak, Szent Péter apostol, s általad a te helyettesednek és a mi lelkiatyánknak, János főpap úrnak és egyetemes pápának, valamint az ő utódainak e világ végezetéig olyan formában erősítjük meg birtokaitokként, hogy bírjátok mindezeket saját birtokjogotokba tartozókként, uralmatok és felségjogotok alatt. - Ottó kiváltságlevele a római egyház számára

Nemde az apostolok Fejedelmének széke, ti. a Római Egyház mind ugyanazon Péter által, mind az ő utódai által elvetette és megcáfolta és legyőzte az összes eretnekek koholmányait, és a testvérek szívét Péter hitével, amely eddig nem fogyatkozott meg, és egészen végig nem is fog megfogyatkozni... - Szent IX. Leó pápa

„Íme, nap-nap után megalázza magát, mint akkor, mikoron királyi trónjáról a Szűz méhébe szállott alá;  nap-nap után közénk jön alázatos külsőben;  nap-nap után leszáll Atyja öléről az oltárra és a pap kezébe adja magát. És mint egykoron valódi testében jelent meg a szent apostoloknak, azonképpen most a szent kenyérben mutatja meg magát nekünk. És miként az apostolok testi szemeikkel csak testét látták, de lelki szemeikkel szemlélve Istennek hitték őt,  akként mi is, bár testi szemünkkel csak a kenyeret és a bort látjuk, fontoljuk meg és higgyük szilárdan, hogy ez az ő élő és valóságos teste és vére.  Így marad az Úr mindenkoron híveivel, amint maga mondja: Íme, én veletek vagyok a világ végezetéig.” - Szent Ferenc

Imádjuk az Atyát, Aki megszentelésünket elhatározta. Imádjuk a Fiút, Aki ezt az atyai tervét végrehajtotta. Imádjuk a Szentlelket. Ő Jézus emberré létében működött. A szent Adományok átváltoztatásával pedig a világ végezetéig segít nekünk eszünkbe juttatni mindezeket. - Szent Germánosz

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk