Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

A keresztségben tett fogadalmak megújítása.

 

Hiszek egy Istenben, Atya, Fiú és Szentiélekben. Hiszek Krisztus Jézusban, Istennek egyszülött Fiában, ki Isten és ember egyszersmind, ki az emberi nemet szenvedése és halála által megváltotta. Hiszem mindazokat, miket Isten kinyilatkoztatott, miket Krisztus Jézus és az ő szent apostolai tanítottak s a régi római katolikus Anyaszentcgyház, hogy higgyünk, élénkbe adott. Ez Anyaszentegyháznak én is tagja lettem akkor, midőn a keresztkútnál megkereszteltek, ugyanennek ezután is tagja akarok lenni s holtomig tagja maradni óhajtok. Midőn az eredeti bűntől a keresztkútnál megszabadultam, csecsemő lévén, magam nem szólhattam, hanem keresztszülőim tettek ígéretet nevemben, most Isten kegyelméből már feloldatott nyelvem s megnyílnak ajkaim hitem vallására. Magam teszek tehát ígéretet és teljes erőmből ellene mondok az ördögnek, minden kevélységének, minden cselekedetének. Ellene mondok minden bűnnek, minden tévelygő tanításnak. Fölteszem erősen itt, a keresztkútnál ígérem Istenemnek, hogy keresztény katolikus hitemről mindig kész leszek vallást tenni és e szent hitet  cselekedeteimmel is gyakorolni ; továbbá, hogy parancsolatait megtartom s minden bűnt és bűnre szolgáló alkalmat elkerülök. Isten erősítsen erősítsen e föltételemben  s adja szent malasztját, hogy a keresztségben nyert ártatlanságot mindvégig megőrizzem. Amen.

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk