Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

A Keresztény Katolikus Egyházról - Szent Péter Öröksége

 

“Te kőszál vagy és e kőszálra építem Egyházamat. Őt magát kőszálnak
nevezte, de a ráépített Egyházat nem mondotta fából vagy kőből valónak, hanem a megtérített
népet, választott, isteni nemzetet, a hitben jártas, keresztvízzel megmosott, kenettel megkent
nyájat mondta és nevezi a rája épített Egyháznak.”
- Szent István

Az egyház az egész világon szétszóródott hívők összessége. - Szent ÁgostonA Keresztény Katolikus Egyház az egyetlen, ami Jézus Krisztus Urunk óta ugyanazt hirdeti, tanítása változatlan, az egyetlen igaz krisztusi kinyilatkoztatás, a sziklára épített ház. Szent Péter hite és szellemi öröksége, amin a pokol kapui sem vehetnek erőt. 

A Szent hagyománynak, a szent és tiszta (katolikus) hit örökségének őrzői, elsősorban a pápák, a szent atyák és az egyszerű szentek voltak.

"Hiszem az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyházat"

"Egyedül a római egyházat alapította maga az Úr."

Hiszem, hogy ez az Anyaszentegyház a Római Katolikus Egyház. Az egyetlen kereszténység és az egyetlen igaz egyház, ami által az üdvösségünk elérhető.

Az Istent nem lehetséges imádni kivéve az Ő anyaszentegyházában; mindenki, aki azon kívül van az nem menekülhet meg. - XVI. Gergely pápa - 1832 (Summo Iugiter Studio; On Mixed Marriages)


"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett." - Szent CipriánVallom az egy hitet és az egy keresztséget a bűnök bocsánatára!

Mi történik akkor, ha a hittanuló megkeresztelése előtt hal meg: „A veszély nem csekély. Ha hittanulóként, amitől Isten óvjon meg bennünket, váratlan halál által megkereszteletlenül szakadnánk el a hívőktől, akkor, akármennyi javunk is lenne, nem maradna más számunkra hátra, mint a mérges férgek, az olthatatlan tűz és megoldhatatlan kötelék.” - Aranyszájú Szent János

„Sirasd meg a hitetleneket, sirasd meg azokat, akik nem különböznek a hitetlenektől, akik keresztség nélkül, bélyeg nélkül haltak meg, ezek valóban könnyeket és jajgatást érdemelnek: mert ezek kívül rekedtek a királyi palotán a fegyencek, az elátkozottak között vannak. Mert így szól az ige: »Bizony, bizony, mondom neked: Aki nem vízből és Lélekből születik, az nem megy be az Isten országába.«” - Aranyszájú Szent János

Az Egyházon kívül nincs üdvösség, azok számára sem, akik Krisztusért ontották vérüket. - Firenzei zsinat

IV. Jenő pápa - Firenzei Zsinat, 8. ülés, 1439. november 22, dogma:
"Aki meg akar menekülni , mindenekelött meg kell tartania a teljes katolikus hitet; hacsak
meg nem őrzi az egészet sértetlenül, akkor kétségkívül elpusztul
az örökkévalóságig. "

 

A keresztény katolikus név jelentősége a mai korban:

Keresztény az én nevem, katolikus a vezeték nevem. - Szent Paczia

 

 A keresztény katolikus nevet mindig is használták, a római katolikus név mellett. A Római katolikus név használata viszont már nem a legmegfelelőbb, több szempontból sem:


1. A beteljesült próféciák szerint Róma városa elhagyta a hitet és az eretnek antipápák, az antikrisztusi Babilon székhelye lett. Szent Péter székhelyét a Sátán megsemmisítette és felépítette a helyére az ő antikrisztusi egyházát.
                 2. Jelenleg nincs római pápa, mivel eljött a világ vége, a nagy hitehagyás korszaka. (1846 után, a hitbéli gyengeség, eretnekség és a törvénytelen pápaválasztások miatt, nehéz lenne bárkit is elismerni Szent Péter valódi utódjának.)
3. Az egyház ellenségei is, hogy minél jobban megvezessék a világot, a Római Katolikus nevet használják.


A római egyház szellemi örökösei és tagjai viszont azok, akik a dogmatikus katolikus hitet vallják. Ilyen értelemben a pokol kapui, amik sajnálatos módon Szent Péter székhelyén nyíltak, fáradozásuk ellenére sem vehetnek erőt az egyházon, a péteri örökségen.

Jogilag azonban a mai Római Katolikus Egyház, csak bitorlója ennek a névnek, hiszen azaz egyház, aminek a főszékhelye jelenleg a Vatikánban van (még csak nem is Rómában, bár a római lateráni bazilikát is bitorolják), és jelenlegi vezetője Jorge Mario Bergoglio (I. Ferenc pápa) azaz egyház törvénytelen, nem szent, nem apostoli, nem keresztény, nem katolikus. Helyesebben fogalmazva egyértelműen nevezhető pogánynak, eretneknek és antikrisztusinak.
 Jézus Krisztus egyházát ezzel szemben a mindenkori egyetemes igaz hitről lehet felismerni.

Az igazi Római Katolikus Egyház Krisztus Urunk egyetlen egyháza. Tagjai mindazok, akik érvényesen meg vannak keresztelve és erősen hiszik mindazokat, amiket Isten kinyilatkoztatott és amit Római Katolikus Anyaszentegyház mindig is tanított. Továbbá Szent Péter utódainak mindenkori és tévedhetetlen tanítása alapján minden eretnekségtől távol tartják magukat.

A mai vatikáni egyház és vele közösségben lévő egyházak fő eretneksége az indifferentizmusból fakad, emiatt a “keresztény katolikus” név a legmegfelelőbb az igaz hit védelmére, hiszen ez kiemeli az alapigazságot, hogy “az egyetlen keresztények a katolikusok”, mivel Isten egyetlen egy(házat) alapított, az egy hitben. (Egy, Szent, Katolikus, Apostoli) Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. (Efezus 4:5)

A katolikus hit mércéje alapján, a vatikáni antikrisztusi egyház egyértelműen az Isten ellenes hatalmasságok oldalán áll. A Szent menyasszony ellensége és a megszemélyesítője a jelenések könyvében leírt parázna asszonynak, aki a hét fejű és tíz szarvú fenevadon ül.

A Sátán kiszabadulva ezer éves fogságából a dicső város (Róma) visszafoglalásával (1870) visszanyerte régi erejét. A szentséges vár elfoglalásával a fejedelmek fejedelmének katedráját, a római pápa trónját is megszerezte egészen a világ beteljesüléséig.

 A harc ezzel azonban még nem ért véget. A Sátán és csatlósai még ezzel sem elégedtek meg, Krisztus minden művét el akarták pusztítani, ezért a megmaradt szentek ellen hirdettek harcot. Kardal, tűzzel, fogság és kifosztás útján végül a szövetség népének jórészét megtörték, a szentek népétől elvették a templomaikat és megszentségtelenítették az oltáraikat. Mindezek után felállították a pusztító utálatosságot.A fennmaradó katolikusok ebben a nehéz korszakban, papok, püspökök és szentmise nélkül maradtak. Létszámuk becslések szerint világszerte legfeljebb pár ezerre tehető.

A katolikus szó jelentése (egységes, osztatlan) egész, hiánytalan, tökéletes, tiszta, teljes (kata - holo) egyházat jelöli, ami kizárólag és csorbíthatatlanul tartja az apostolok által tovább adott örökletes hagyományt. A Katolikus Egyház, a kinyilatkoztatás teljességét kétségek nélkül és tisztán megtartó (cselekvő), szent papság és lelki ház.

..mint élő kövek, épüljetek lelki házzá, szent papsággá, hogy Istennek tetsző lelki áldozatokat ajánljatok fel Jézus Krisztus által. Ezért van benne az Írásban: Lám, kiválasztott, becses szegletkövet rakok le Sionban. Aki hisz benne, az nem vall szégyent. Nektek tehát, mivel hisztek benne, dicsőségetekre válik, a hitetlenekre ellenben ez vonatkozik: „Az a kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkő lett”, a botlás köve és a botrány sziklája: megbotlanak benne, mert nem fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára. (I.Péter 2;1)

“Aki eltér a katolikus hittől és doktrínáktól azt nem lehet, és még csak nem is lett volna szabad kereszténynek hívni.” - Szent Atanáz
 

“Nincs igaz szentmiseáldozat a Katolikus Egyházon kívül” - Szent Ágoston


“Máshol nincs sem érvényes papság, sem igazi szentmiseáldozat” - I. Leo pápa (Nagy Szent Leó)

 

A keresztény Katolikus Egyház mélyen elítéli az ökumenizmust (a vallási kommunizmust):

33. kánon. "Senki sem csatlakozhat imádkozni eretnekekhez és kiközösítettekhez.." Laodiceai zsinat (4. század

Eljöttünk, hogy hirdessük a hitet Krisztusban neked, hogy megtagadd Mohamedet, az ördög szolgáját és örök életet szerezz, mint mi! - Assisi Szent Ferenc

 

Az egyház fogyatkozhatatlansága és oszthatatlansága:

Elutasítjuk egyház egyesítésére törekvő mozgalmakat, mivel ellentmondanak az egyház következő alap elvének: Az egyház egy.

A keresztények mindig is egységben voltak és vannak ma is. Az igaz hit, ami össze köti őket.

A Katolikus Egyház létszáma csak csökkenni és növekedni tud, de megosztani azt nem lehet. - Szent Ciprián

 

Sokakat az igaz hit (ami nélkül lehetetlen üdvözülni) elismerésében megakadályoz az egyház fogyatkozhatatlanságának kérdése, amit Krisztus Urunk ígért apostolainak (püspökeinek) - “íme, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig”


Viszont Krisztus Urunk szavai ebben a korszakban (a világ végén) helytállóbbak, mint valaha:


“Hát Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak? Vajon megvárakoztatja őket? Mondom nektek: hamarosan igazságot szolgáltat nekik. De amikor eljön az Emberfia, vajon talál-e hitet a földön?”

“És ha az Úr nem rövidítené meg azokat a napokat, nem menekülne meg egyetlen élőlény sem...”

Nem győzettetik meg az Anyaszentegyház, gyökereiből ki nem szaggattatik, nem fog engedni akármely kísértéseknek, míg eljön e világ vége, nem hanyatlik el, a századok századán keresztül - Szent Ágoston

Jelképünk:

Névtelen-1

Az 1870-ben megszűnt pápai állam (Szent Péter öröksége) zászlaja és benne a konstantin kereszt. A harcos és elpusztíthatatlan kereszténységet szimbolizálja, ami Szent Péter igaz öröksége.

 

„Isten vigasztaljon meg titeket! Ami elszomorít titeket... az a tény, hogy a többiek a templomokat erőszakkal megszállva tartják, miközben nektek ezen időkben e templomokon kívül kell lennetek, A valóság az, hogy nekik vannak épületeik, de tiétek az apostoli hit. Ők el tudták foglalni a mi templomainkat, de az igaz hiten kívül vannak. Ti az imaházakon kívül maradtatok, de a hit bennetek lakozik.

Gondoljuk csak meg: Mi a fontosabb, a hely vagy a hit? Az igaz hit, magától értetődően! Ki nyer ebben a küzdelemben, és ki veszít - az, aki az épületet birtokolja, vagy az, aki a hitet tartja?  Igaz, az épületek jók, ha ott az apostoli hitet hirdetik; Ők szentek, ha ott mindent szentül cselekszenek. Ti vagytok a boldogok, akik hitetekkel az Egyházban maradtatok, ti, akik szilárdan tartjátok a hit alapjait, ami az apostoli hagyomány által jutott el hozzátok.

És ha ez az utálatos féltékenység a hitet, oly sokszor próbálta már megingatni, ami valójában soha nem sikerült. Ők azok azonban, akik a mai válságos helyzetben elszakadtak. Senki soha nem fogja a ti hiteteket legyőzni, szeretett testvérek! És hisszük, hogy Isten egy napon  a mi templomainkat vissza fogja adni nekünk.
Minél jobban próbálják a templomokat elfoglalni, annál inkább elválasztják magukat az Egyháztól. Bár azt állítják, hogy ők képviselik az Egyházat, valójában azonban, ők azok, akik kiszakították magukat belőle, és tévútra tértek. Még ha a hagyományhoz hűséges katolikusok egy maroknyian is maradnak, ők azok, akik az igazi egyháza Jézus Krisztusnak.”
- Szent Atanáz

 

“Nincs meg ugyanis nekik Péter öröksége, nincs meg Péter széke, melyet gonosz feldarabolással szétvernek.”  „A mi ajtónk a hit, amely ha erős, megőrzi az egész házat” - Szent Ambrus

 

„Első a hit, ami után jön az irgalmasság. Az irgalmasság a hittel együtt értékes, hit nélkül pőre, hit nélkül állhatatlan. A hit ugyanis minden erény szilárd alapja. Boldog, aki megérti Krisztus nélkülözését és szegénységét, aki szegénnyé lett értünk, noha gazdag volt. Gazdag az országban, szegény a testben, mivel fölvette ezt a szegény testet.” - Szent Ambrus

 

"Senki sem találhat üdvösséget kivéve a Katolikus Egyházban. Az Egyházon kívül ő találhat bármit kivéve üdvösséget… Tudom énekelni „Alleluja”  és válaszolni „Amen” elfogadhatom az evangéliumot, hihetek az Atya és Fiú és a Szentlélek nevében és hirdethetem is az örömhírt, de egyáltalán nem találhatok üdvösséget sehol,  csak a Katolikus Egyházban.” - Szent Ágoston

 

Mi tudjuk, hogy az üdvösség csak az egyháztagoké és hogy senki sem tartozhat Krisztushoz és nem üdvözülhet a katolikus egyházon és a katolikus hiten kívül. - Aranyszájú Szent János

 

„Az egyházon kívül nincs üdvösség.” - Szent Ciprián

 

Aki nem tartózkodik Noé bárkájában, el fog pusztulni az özönvízben. - Szent Jeromos

 

 

 

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk