Névtelen-1

“Az egyetlen keresztények a katolikusok”

Keresztény Katolikus Egyház - Patrimonium Petri

 

"Egyetlen Isten, egy Krisztus és egy egyház van, úgy-ahogy egy katedra, amely az Úr szava szerint Szent Péterre helyeztetett. Másik oltárt támasztani új papsággal az egy oltár és egy papság mellett nem lehet. Aki máshol gyűjt, az szétszór." - Szent Ciprián

 

Címlap

Keresztség

Egyház hit

Végidők

Szentelmények

Kapcsolat

 

Ahol Szent Péter széke, mint a nemzetek világossága lett alapítva, ott a gyalázat és istentelenség trónját emelték, a pásztor megverettetett, a nyáj szétszéledt.

Menjetek ki onnan, én népem!

 ...hogy részesei ne legyetek az ő gonoszságainak, és ne legyen részetek az őt érő csapásokban, mert bűnei az égig hatoltak, és Isten megemlékezett gonoszságairól. - Jelenések könyve

Az egy keresztség a bűnök bocsánatára

Mert „nem adatott más név az ég alatt az embereknek, melyben üdvözülhetnének" [ApCsel 4,12]. Ezért halljuk: „Íme az Isten Báránya, íme aki elveszi a világ bűneit" [Jn 1,29]. Valamint: „Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek, Krisztust öltöttétek magatokra" [Gal 3, 27] - Tridenti Zsinat.

A keresztény katolikus hit

 „a hit az ember üdvösségének kezdete", minden megigazulás alapja és gyökere, „amely nélkül lehetetlen Istennek tetszeni"  - Tridenti Zsinat

Az egy, szent, katolikus és apostoli Anyaszentegyház - Végidők

Nem győzettetik meg az Anyaszentegyház, gyökereiből ki nem szaggattatik, nem fog engedni akármely kísértéseknek, míg eljön e világ vége, nem hanyatlik el, a századok századán keresztül - Szent Ágoston


Hátukat fordították felém, és nem arcukat, pedig tanítottam őket, idejekorán tanítottam, de nem hallgatták meg, és nem fogadták meg az intelmet. Elhelyezték undokságaikat abban a házban, mely az én nevemet viseli, hogy tisztátalanná tegyék azt. (Jeremiás próféta; 32)

Mert egy a kenyér, s egy test vagyunk sokan, hiszen mindnyájan egy kenyérből részesülünk. Tekintsétek a test szerint való Izraelt: akik az áldozatokat eszik, ugye közösségben vannak az oltárral?
Mit akarok ezzel mondani? Talán azt, hogy a bálványoknak áldozott hús vagy a bálvány valóban valami? Dehogy! De amit a nemzetek áldoznak, azt az ördögöknek áldozzák és nem Istennek. Nem akarom, hogy ördögökkel legyetek közösségben. (Zsolt 106,37) Nem ihatjátok az Úr kelyhét és az ördögök kelyhét. Nem lehettek részesei az Úr asztalának és az ördögök asztalának. Ingereljük talán féltékenységre az Urat? Talán erősebbek vagyunk nála? (1Kor 10)

Teljesen elpusztul a föld,
és egészen kifosztott lesz.
Bizony, az Úr mondta ezt az igét. Gyászba borul, lepusztul a föld,
elfonnyad, elhervad a földkerekség,
elfonnyad a magasság a földdel együtt. A föld gyalázatossá lett lakói alatt,
mert áthágták a törvényeket,
megszegték a rendelkezéseket,
felbontották az örök szövetséget. Ezért átok emészti meg a földet,
és megbűnhődnek lakói;
ezért elfogynak a föld lakói,
és csak kevés ember marad meg.(Izajás 24;3
)

Majd felnőtt egészen a sereg Fejedelméig, elvette tőle az örökkön égő áldozatot, és megalázta szent helyét. Mert a bűnök miatt hatalom adatott neki a szüntelen való áldozat ellen, földre terítette az igazságot, és tetteivel sikert aratott.  (Dán 8;11)


Extra Ecclesiam Nulla Salus

 IV. Jenő pápa (1441) "Cantata Domino" - Firenzei Zsinat

A Római Egyház úgy véli, vallja, és hirdeti, hogy azok, akik nem élnek a katolikus egyházban,nem csak a pogányok, hanem a zsidók, eretnekek és szakadárok nem lehetnek részesei az örök életnek és „az örök tűzre kerülnek, amely az ördögnek és angyalainak készült"[Máté. 25:41], kivéve, ha életük vége előtt csatlakoztak a nyájhoz;  az egyházi szervezet egysége olyan erős, hogy az üdvösség csak azok jutalma, akik megmaradnak az egyház szentségében (kegyelmében), semmi böjtölésnek, alamizsnának, és egyéb jámborságoknak, keresztény praktikáknak, szolgálatoknak, amik az üdvösség jutalmát gyarapítják nincs haszna, ahogy annak sem, ha valaki Krisztus nevéért meghal, ha csak nem marad meg a Katolikus Egyház egységében, annak kebelén.


A vatikáni antipápák listája

XI. Piusz
XXIII. János XII. Piusz XV. Benedek
I. Ferenc XVI. Benedek II. János Pál I. János Pál VI. Pál
IX. Piusz
X. Piusz XIII. Leo

© CopyRight 2018, KeresztenyKatolikus.uk